20211123111847_krausmann_u71020_12sv_kroustiko_drapanokatsavido_mpatarias_20v_1x2ah