20220105085129_krausmann_7010_katsavidi_mpatarias_3_6v_1x1_3ah